NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe


2005-10-06
Ole Husby, BIBSYS


Lenke til lokal postvisning

Om dette dokumentet

Dette dokumentet inneholder en anbefaling som ble vedtatt på møtet i NorZIG 28. september 2005. NorZIG har til hensikt å ta denne anbefalingen inn som en del av NorZIG Z39.50-profil ved en mindre revisjon på neste møte.

Eventuelle innvendinger eller kommentarer til denne framgangsmåten bes formidlet til NorZIG's koordinator innen utgangen av oktober 2005.

Anbefaling

For NORMARC-poster tas MARC-felt 996 i bruk for å angi "Postvisning i lokalt system":

996Postvisning i lokalt system (R)
$uURI for postvisning
$zType postvisning

Indikatorer

Indikatorer brukes ikke.

Delfeltkoder

$uURI for postvisning
$zType postvisning
  Dette delfeltet kan ha en av følgende verdier:

local Vanlig presentasjon av en bibliografisk post i lokalt system
openurl URI som er i samsvar med OpenURL-standarden
illrequest Tjeneste for lånebestilling

Eksempel

996 $u http://ask.bibsys.no/ask/action/show?kid=biblio&pid=040907325
    $z local

Bakgrunn og begrunnelse

Behovet for dette dataelementet ble framført på NorZIG-møtet 9. mars 2005, i sak 2:

"Det ble drøftet muligheter for å sende med URL til postvisning i lokalt
system, f.eks. en OpenURL-tjeneste.
Det kan gjøres ved å sende med URLen i et passende marc-felt, f.eks. ved
å benytte 856 eller et lokalt felt som ikke brukes. (I etterkant av
møtet ble det klart at 856 ikke kan brukes til dette, 099 er foreslått.)"

Saken ble på nytt drøftet på NorZIG-møtet 28. september 2005, i sak 2:
Saken ble tatt opp på forrige møte, og Ole Husby presenterte et
forslag til implementasjon. Dette forslaget ble gjort kjent sammen med
møteinvitasjonen. Behovet for denne funksjonaliteten ble understreket
av flere møtedeltagere, og ingen hadde motforestillinger mot
forslaget. I korte trekk går forslaget ut på at et repeterbart felt,
*996, benyttes. Dette feltet hadde i forslaget to delfelt, $u (URI) og
$z (Relasjon). Det ble enighet om å bruke betegnelesen type i stedet
for relasjon for $z. Oppbyggingen med delfelt for type sikrer
muligheten for å håndtere også andre typer på et senere
tidspunkt. Pr. i dag vil det for en stor del være typen "local" som er
aktuell å bruke.

Forholdet til NorZIG Z39.50 Profile Versjon 2:
- Forslaget ønskes tatt inn i en mindre revisjon av norsk profil.
- En slik revisjon vil bli behandlet på neste møte, våren
  2006. Motforestillinger mot at forslaget blir innlemmet i norsk
  profil, bør komme fram så raskt som mulig, slik at saken kan
  diskuteres i forkant av møtet, med sikte på endelig avklaring på
  møtet våren 2006.
- Forslaget omfatter kun visning i NORMARC.