Referat fra NORZIG-møte

Tid: 2002-03-19 kl. 10.00
Sted: Høgskolen i Oslo - avd. JBI

Tilstede: Ole Husby, BIBSYS
Ola Thori Kogstad , Biblioteksystemer - Bibliofil
David Massey, BIBITS - ALEPH
Torstein Tjelta, NB
Tom André Øverland, BIBITS - MIKROMARC
Liv A. Holm, JBI

Referent: Liv A. Holm

Saksliste

En saksliste var sendt ut på forhånd. Pga. trafikkforsinkelse for Ole Husby ble sak 5 tatt først, før han ankom.

Referatet følger dagsorden.

1.Statusrapporterer om pågående og planlagt aktivitet som er relevant til Z39.50.

Hver av møtedeltagerne ga en kort statusrapport for sin institusjon/system.

Annet: Det ble reist spørsmål om status for RBTs "Det sømløse bibliotek". Ingen hadde noe informasjon annet enn at prosjektet/idéen ser dødt ut.

Det nye organet, ABM-utvikling, bør være representert i NORZIG.

Ole Husby tar kontakt med lederen av ABM-utvikling.

 

2.Korte rapporter fra ONE-2 og SVUC

Ole Husby informerte om situasjonen for ONE-2 og SVUC.

ONE-2: Det er blitt holdt to møter om "ONE association" for å få på plass en "Service agreement".

Det skal være et lite organ der de forskjellige institusjoner er medlemmer og der de betaler for medlemskap. Arbeidsoppgavene skal være vedlikehold av programvaren og vedlikehold av profilen, samt at det skal utarbeide selve "Service agreement".

Det er problemer med å bli enige om fjernlånsdelen.

DBC skal administrere og drive ONE association.
Neste møte i denne sammenheng er i mai.

SVUC: (Scandinavian Virtual Union Catalogue). Alle unntatt Island har inngått avtale om gjensidig tilgang til hverandres samkataloger. Dette inkluderer kopiering av poster. Avtalen inneholder noe om adgangskontroll basert på IP-adresse.

Formell startdato for samarbeidet er 01.04.2002.

Island er foreløbig ikke med pga. installasjon av ny programvare (Aleph).

Prosjektet SVUC avsluttes sommeren 2002.

3.Norsk Z39.50-profil

Dette var hovedpunktet på dagsorden.

En arbeidsgruppe nedsatt på forrige NorZIG-møte hadde lagt frem forslag til revisjon av norsk Z39.50-profil. Forslaget bestod av 3 dokumenter:

Det ble reist spørsmål om når man kan si man er konform med profilen. F.eks. heter det i profilen at "Scan must be supported" . Hvis man da ikke understøtter Scan er man ikke konform. Dette kan skape problemer for endel systemer.

Hva med alle steder i profilen der det står "must", kan det erstattes med "should"?

Dokumentene ble deretter gjennomgått side for side med forslag til enkelte endringer.

Introduction:stryker betegnelsen "official" for NorZIG Web-site.

Scope: I avsnitt 5 som starter med "For ease of .." tas det med hva områdene D og F står for også.

A. Common Requirements:
Initialisation Facility: Hva med en diagnostic for ikke godkjent ID/passord. Kan det legges i området 1010-1023?

Liv A. Holm sjekker hvilke diagnostics som skal brukes. Må se på feilmelding 1016 for nekting av IP-adresse om den kan brukes f.eks.

Tegnsett: Torstein Tjelta utformer tekst om karaktersettbruk. Det bør være et eget avsnitt om tegnsett, f.eks. at alle International String skal være Latin-1.

ExplainLite: Det bør være et tillegg her: "ExplainLite should also be placed on a Web server".

Adressen til ExplainLite-dokumentet (XML-fil) burde legges i/lenkes til basen Bibliotek.no

B. Bibliographic Search and Retrieval:

Search: Attributtkombinasjoner: Skal alle relevante kombinasjoner av attributter listes opp i tabellen? Dette ble diskutert og flere løsninger foreslått. Det var enighet om at alle obligatoriske kombinasjoner skulle inngå i tabellen, men det behøver ikke være en tabellrad for hver kombinasjon.

Flere kombinasjoner må inn i tabellen.

Tolkning av trunkering ble diskutert i forbindelse med strukturene "ord" og "frase".

Ole Husby og Torstein Tjelta arbeider videre med tabellen.

Present: OK

Scan: Diskusjonen om konformitet førte til følgende forslag:

Det benyttes ordet "must" for Search og for Present, men "should" for Scan.

Ved dette fjerner profilen seg fra ONE-2 profilen. Det ble likevel enighet om å svekke kravet til understøttelse av Scan.

C. Holdings Information Search and Retrieval:

Avsnitt 3 som starter med "A two-step process can ..." må skrives om. Ole Husby skriver om dette.

Level-1:
Det ble diskutert hva som skal inkluderes i B1 og B2. B1 skal bare inneholde holdingsdata.

Ole Husby lager tillegg til dette avsnittet. Videre skal han henvende seg til Systemleverandørforum for å få forslag til hvordan USE verdien 1044 (Possessing institution) skal brukes. Dvs. hvilke koder som skal brukes.

Level-2: Det ble diskutert hvordan man kan/skal mappe lokale data til XML-strukturen.

Det bør være en kommentar vedrørende konformitet. Noe som sier at Level-1 understøttes, mens level-2 bør understøttes.

E. Cross domain Search and Retrieval:

Tabellen over attributtkombinasjoner må sees i sammenheng med tabellen i seksjon B.

Present: Det var først et forslag om å endre Full (F) til Reduced (R) (avsnitt 2). Dette gikk man tilbake på.

"Transfer Syntax" i avsnittene 3 og 4 endres til "Record Syntax".

Bruk av B, R, F, B1 og B2 og ulike formater ble diskutert. Følgende tabell ble satt opp:

    XML SUTRS MARC21
B udef. i profilen DC/RDF x x
R udef. i profilen DC/RDF x x
F    

DC/RDF

x x
B1 ? ? x (felt 8xx) x (felt 8xx)
B2   (Holdings schema) B --

B1 Bør ikke nevnes i forbindelse med XML.

Siste setning endres fra "Element Set Names are used to .." til "Element Set Names are here used to ...".

Holdingsprofilen ble diskutert etter punkt 6 på dagsorden.

Holsingsprofilen:
Holdingsprofilen må kunne brukes sammen med forskjellige Element Set Names.

Krav til beholdningsdata fra BIBLIOFIL: Er beholdningsdata i søkemodulene oppdaterte? Vil det stå om et dokument/eksemplar er utlånt eller ei? Dette er viktig informasjon for brukerne. Hvis et dokument er utlånt bør forfallsdato sendes til klienten. De ønsker at informasjon om alle eksemplarer sendes.

Det er behov for nye delfelt for beholdningsdata. Følgende ble foreslått:

Hvis det er sanntids oppdatering av disse dataene kan det brukes en egen kode eller tidsstempel.

Dette kan være delfelt f og h i felt 850. Teksten bør lyde: "$f and $h should be used".

De foreslåtte nye delfeltene rapporteres til Katalogkomitéen.

 

4.Særnorske søkeattributter

Det var på forhånd sendt ut en liste over særnorske USE attributter.

Det må arbeides mer med listen. Noen av termene er særnorske, men noen vil ha internasjonal interesse.
Tabellen utvides slik at det for hver term inngår:

Listen deles i 2:

Listen legges frem for ZIG til høsten.

Alle deltagere i NORZIG går igjennom listen og sender beskjed om termer som ikke er med i listen nå. Dette sendes til Liv A. Holm

Sak 5.Vedlikehold av konverteringstabeller for MARCConv

Et utkast til vedlikeholdsavtale var sendt ut på forhånd.
De foreslåtte tidsfrister for retting av feil var akseptable.

Avtaler mellom partnerne må utformes juridisk korrekt.

Den institusjon som oppdager en feil i programmet, melder ifra til JBI. Omkostningene med feilrettinger må fordeles mellom avtalepartnerne. Fordelingsnøkkelen må nedfelles i kontrakten som inngås.

Det må formaliseres hvem som melder endringer i formater. Gruppen fant at det var mest nærliggende å be Katalogkomitéen om å melde om endringer i NORMARC og MARC21.

BIBITS melder ifra om endringer i andre aktuelle formater.

Liv A. Holm skriver et brev til Katalogkomitéen angående anmodningen om informasjon om formatendringer.

6.Om serverinformasjon i NB's base BIBLIOTEK.

NB oppdaterer basen Bibliotek. Basenavn må inn for hver server. Det vil bli lagt lenke til ExplainLite fra eget felt i tabellen.

7.Eventuelt

Intet var meldt til Eventuelt.

Neste møte:
Tid:25.09.2002
Sted: Trondhjem

(Datoen endret etter møtet).

Møtet ble avsluttet kl. 15.50