Referat fra NORZIG-møte

Tid: 22. oktober 2003 kl. 10:00 - 14:30
Sted: Nasjonalbiblioteket, Victoria terasse 11, Oslo

Tilstede:

Liv A. Holm, JBI
Ole Husby, BIBSYS
David Massey, BIBITS
Torstein Tjelta, NB
Tom André Øverland, BIBITS
Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer As

Referent: Ola Thori Kogstad

Saksliste:

Møtet ble innledet med noen ord om hvilke andre aktører som kunne være
aktuelle å trekke med i møtene i NorZIG. ABMu var representert på
forrige møte, men er ikke representert på epostlista til
NorZIG. Leverandøren av biblioteksystemet Tidemann, Bibliotekservice
er gjort oppmerksom på NorZIGs eksistens, men er heller ikke
representert på epostlista. En tredje aktør som også ville være
naturlig å involvere i NorZIG er museumsdatasystemet PRIMUS.

En sak til punkt 5. Eventuelt: "Conformance statements" fra
systemleverandørene i forhold til egen Z39.50-tjener og NorZIG Z39.50
Profile Version 2.

Sak 1: Statusrapporter om pågående og planlagt aktivitet som er
relevant til Z39.50

Ole Husby: Andre planlagte aktiviteter:
 - Systemleverandørene: Møte 21. oktober 2003 hvor det ble orientert
  om planlagte prosjekt. ABMu har utlyst prosjektmidler til Norsk
  digitalt bibliotek. Kristine Abelsnes er ansatt som prosjektleder
  for Norsk digitalt bibliotek.

  Nasjonalbiblioteket har fått en pott på 2 millioner kroner fordelt
  på tre prosjekter. Dette er:
  1) Rammeverk for Norsk digitalt bibliotek. Petter Moberg er
    ansatt som prosjektleder. Samsøking vil være en del av et slikt
    rammeverk. Prosjektet har tunge aktører, NB og ABMu. Alle
    systemleverandørene må involveres i dette arbeidet, muligens
    igjennom betalt innsats. Behov for formalisering og
    reorganisering.

    Tidsramme: Ferdig i løpet av 2004. Dette kan imidlertid vise
    seg å være for stramt.

  2) Utveksling av bibliografiske data. Eksempelvis hvilket
    MARC-format skal benyttes.

  3) Felles lånernummer for personlige lånere.

  ABMu kommer om kort tid tilbake med en oppsplitting av potten på 2
  millioner, fordelt på de tre prosjektene.

 - SRW/SRU: Det har vært et møte i Washington 25-26 september hvor
  man har jobbet med å få fram versjon 1.1 av SRW. Denne kommer om
  kort tid.

 - Nytt ZIG-møte i USA på nyåret (januar/februar) hvor man vil se på
  SRW og videreutvikling av Z39.50.


Rundt bordet:

Liv A. Holm:
 - I forhold til Z39.50 er det lite nytt. Det undervises i dette i
  Bachelor- og Master-studiet.

 - Liv takker av til nyttår, og hun vil arbeide for at JBI fremdeles
  er representert i NorZIG. Tor Arne Dahl er mulig etterfølger.

  Møtet mente at det er viktig at undervisningsinstitusjonen JBI er
  representert i NorZIG.

David Massey.
 - Noe kontakt med Bibliotek-Systemer i forhold til z39.50-søk mot
  Bibliofil-bibliotek.

 - Jobber med å få på plass beholdningsdata i USMARC på
  serversiden. Noe gjenstående her.

 - Internasjonalt jobbes det med versjon 16 av Aleph, mens man i
  Norge er på versjon 14. Ingen konkrete planer for når ny versjon
  implementeres i Norge.

 - MetaLib:
  - Demonstrerer og gir tilbud. Ingen kunder i Norge ennå. Ny
   versjon i 2004.
  - Det kom spørsmål om MetaLib støtter SRW. Uklart, da det ikke er
   noen driftsystemer på SRW. I Europa er det imidlertid flere som
   er igang med testing av SRW-tjenere.

Ole Husby:
  - Flere BIBSYS-bibliotek har sett på MetaLib. Ikke som en
   erstatning for BIBSYS' søkeportal, men som et tillegg.

  - Ny versjon av søkeportal:
   Versjon 1: Klar før jul. Erstatte eksisterende ZSøk.
   Versjon 2 og 3, men søking mot eksterne baser basert på Z39.50
    og SRU/SRW.

   Søkeportalen utvikles av BIBSYS.

  - Serversiden:
   Holde liv i Z39.50grensesnittet mot biblioteksbasen og
   FORSKDOK. Er blitt så stabil nå, at man er fornøyd.

   SRW-server mot biblioteksbasen i løpet av året.

  - Trondheimsbilder: Samsøk i bildebaser i Trondheim.
   - Prosjekt med folkebiblioteket, byarkivet, folkemuseet og
    Universitetsbilioteket.
   - Systemene involvert er BIBSYS, Bibliofil og på sikt PRIMUS
   - Et åpent og dokumentert grensesnitt mot serverne basert på SRW.
   - Skal gjøre UBiTs bildebase tilgjengelig som SRW-server.
   - Det skal utarbeides en CQL-profil for prosjektet.

Tom André Øverland:
  - Aktiviteter:
   - Oppgradering av Z39.50-serveren
   - Oppdatering i hht. NorZIG Z39.50 Profile Version 2
   - Utarbeidet Conformance-rapport

  - Ny server: MM2 OAI Provider
   Som et resultat av et prosjekt hvor Nasjonalbiblioteket gjør
   informasjon om "Kulturminne Ekofisk" tilgjengelig har BIBITS
   utviklet en OAI Provider for Mikromarc. Informasjonen som denne
   OAI Provideren presenterer er det subsettet av Oljedirektoratets
   Mikromarc-base som omhandler Ekofisk. For å bygge opp basen som
   OAI Provideren presenterer, har man brukt ZMARCO til å hente data
   fra en Z39.50-server mot Oljedirektoratets Mikromarc-base. Denne
   Z39.50-tjeneren er ikke offentlig tilgjengelig. OAI Provideren er
   tilgjengelig: oai.bibits.no/ekofisk

     Et tips til andre som skal lage OAI Provider er
     programpakken ZMARCO (http://zmarco.sourceforge.net/), som
     bygger slike tjenester med bakgrunn i databaser med
     Z39.50-grensesnitt.

     BIBSYS er også med på dette prosjektet, og har løst dette ved et
     OAI-grensesnitt direkte mot produksjonsbasen.

  - Samsøk: Arbeidet med Søkeattributer i hht. NorZIG Z39.50 Profile
   Version 2. "Innsyn"(omslagsbilde, baksidetekster osv.)
   tilgjengelig på visning av poster.

Ola Thori Kogstad:
  - Ingen nye Z39.50-servere installert.

  - Oppgradert underliggende programvare i Z39.50-serveren.

  - Vil foreta en tilsvarende oppgradering av Z39.50-klienten som
   inngår i Samsøk.

  - Oppdatert z30.50-serveren i forhold til NorZIG Z39.50 Profile
   Version 2

  - Deltar i prosjekt Trondheimsbilder. Skal lage Samsøksklienten og
   server mot folkebibliotekets base.

  - "KatalogKrydder"(omslagsbilde, baksidetekster og
   innholdsfortegnelse) tilgjengelig i de fleste delene av
   Bibliofil, også Samsøk.

Torstein Tjelta:
  - Serveren er i normal drift.

  - Laget en tabell over attributkombinasjoner som støttes.

  - Har eksperimentert med PHP/YAZ for innhenting av data til
   litteraturhenvisninger (for Store Norske Leksikon), men er
   ikke fornøyd med stabiliteten.

Sak 2: Om bruk av MARC og XML

En prosjektgruppe bestående av Torstein Tjelta, NB, og Jan Erik
Kofoed, BIBSYS, har sett på mulighetene for xml-format for
marc-poster. Dette er et prosjekt som hører inn under prosjektet
Rammeverk for Norsk digitalt bibliotek, som er nevnt tidligere. De har
kommet med to forslag som begge baserer seg på et generisk
format. Et generisk format gir den mest kompakte skjemaet, og er
utvidbart.


To alternative løsninger foreligger:
 1) Med utgangspunkt i MARC21slim.xds definere et nytt skjema med nytt
  rotelement og ny attributt (type).
 2) Kopiere MARCXML-skjemaet endre innholdet i targetNamespace.

NorZIG-møtet velger alternativ 1.

Skjemaet MARC21/SLIM er generisk for alle MARC-format men inneholder
(unødvendig) referanse til MARC21. Prosjektgruppa tar kontakt med
Library og Congress for å høre om dette kan gjøres om.

Man må se mer på eksemplene slik at de reflekterer reelle poster.

Nasjonalbiblioteket overtar som vertskap for dokumentet og eksemplene.


Sak 3: Om profilering av SRW/SRU

CQL er et viktig element i SRW. Interoperabilitet er sentalt. XCQL ser
imidlertid ut til å være mindre aktuelt.

Prosjektgruppa, som består av Liv A. Holm (leder), Torstein Tjelta og
Tom André Øverland, vil ha et møte om dette 14. november. Målsetning
er å ha klart et dokument om dette i løpet av 2003.


Sak 4: Om uklarheter i NorZIG Z39.50 Profile Version 2

Med bakgrunn i en epost fra Ola Thori Kogstad til Ole Husby, har det
blitt en diskusjon om uklarheter i profilen, og deretter om
testverktøy.

Først om profilen:

Under punkt B: Bibliographic Search and Retrieval finne formuleringen:

"If one or more of those four attribute types are missing in a query,
the Target may choose to substitute the values given above as default
values for the missing type - or reject the incomplete query with the
following diagnostic from the Bib-1 diagnostic set, 118. "Unsupported
Attribute Combination"."

I denne teksten er det en trykkfeil. Det er diagostic 123 som har
betydningen "Unsupported Attribute Combination", og det er derfor 123
som skal benyttes og ikke 118.

Forøvrig ble det ikke funnet feil i profilen.

Det ble understreket at for å være konform i forhold til profilen, må
man støtte alle de oppgitte attributkombinasjonene. Det eneste
unntaket er hvis basen ikke inneholder den etterspurte Use-typen. I
såfall skal feilmeldingen være 114: "Unsupported use attribute".

Det ble også understreket at feilmeldingene fra Z39.50-tjenere ikke er
ment for sluttbrukerne, men er viktige når man konfigurerer
protaler og klienter.

Det ble også på møtet tatt opp hvordan er regulært utlån skulle merkes
i "NorZIG Holdings Profile version 2". Det er i utgangspunktet ikke
noe felt i tabellen over lovlige verdier for type utlån i NORMARC
monografier, 850 $f, som omhandler vanlige utlån. Man fastslo i møtet
at den korrekte verdien for normalt utlån er "0: Undetermined".

Verktøy:

Tom André Øverland har i arbeidet med z39.50-tjenesten utviklet
verktøy for verifisering av de ulike tjenerene. Dette er verktøy som
han vil stille til rådighet for NorZIG. En diskusjon fulgte om
konsekvenser ved å linke til disse verktøyene fra NorZIGs sider. Ingen
hadde noen motforestillinger mot dette, så lenge dette
beskyttede/lukkede tjenester som er korrekte. Hvis vedlikehold av
verktøyene stopper, slik at de ikke lenger er korrekte, må lenken fra
NorZIGs sider fjernes.


Punkt 5: Eventuelt

Conformance statement: Tom André Øverland har laget et skjema basert
på NorZIG Z39.50 Profile Version 2, hvor han for hvert krav i profilen
angir om tjeneren oppfylles disse kravene eller ikke.

Det ble spurt om ikke dette kunne forenkles, men dette er ingen enkel
jobb. Ole Husby vil lage et forslag til skjema basert på Tom Andrés
arbeid.


Neste møte: 10/3 -2004 hos BIBITS.