Referat fra NORZIG-møte

Tid: 13. oktober 2004 kl. 11:00 - 14:45
Sted: Bibliotek-Systemer As' lokaler, Larvik
Tilstede:
  Svein Bjerken, BIBSYS
  Ole Husby, BIBSYS
  Torstein Tjelta, NB
  Tom André Øverland, BIBITS
  Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer As
  Roger Niva, Bibliotek-Systemer As

Referent: Ola Thori Kogstad / Roger Niva

Saksliste:

Sak 1: Statusrapporter om pågående og planlagt aktivitet som er
relevant til Z39.50 og SRW/SRU

Ola Thori Kogstad / Roger Niva:
- Z39.50 server: Ingenting nytt i serverprogrammene. Installert server
 hos et nytt bibliotek, slik at det nå er syv bibliotek som tilbyr
 søking via Z39.50 mot egen base.
- Z39.50 klient: Integrert i Samsøk. Ingen endring av klientprogrammet
 siden forrige møte.
- SRW server: Arbeidet mye med SRW-server for
 Trondheimsbildeprosjektet. Bruker TCL som verktøy og diverse pakker
 for ut- og innpakking og kommunikasjon. Har tidligere vært plaget av
 ytelsesproblemer, samt at pakkene ikke har håndtert attributter på
 tagger. Dette er nå løst og serveren er operativ.
- SRW klient: Som en del av Trondheimsbildeprosjektet har vi utviklet
 en SRW-klient. Utviklingen av denne har gått parallelt med
 utviklingen av serveren, og man har hatt de samme utfordringene med
 ytelse og attributthåndtering. Også dette er løst nå, og klienten er
 operativ.

Tom André Øverland, om Mikromarc:
- Z39.50: Intet nytt siden forrige møte, bortsett fra at Troms nå er
 lagt inn i Bimin-portalen.
- Ikke kikket på SRW ennå, men bruker YAZ-pakken fra IndexData som
 stadig videreutvikles, og som nå har støtte for en SRW-gateway for
 Z39.50-servere.

Torstein Tjelta:
- Z39.50: Intet nytt siden forrige møte, bortsett fra at serveren er
 flyttet fra en HP-UX maskin til en Linuxmaskin siden forrige møte.
- WebServices: I Lånekort-prosjektet i regi av Systemleverandørene har
 NB en sentral rolle som vertskap for det nasjonale
 låneregisteret. Bruker Soap/php i dette arbeidet.

Ole Husby / Svein Bjerken:
- Z39.50: Intet nytt siden forrige møte.
- SRW server: SRW-server for Trondheimsbildeprosjektet. Bruker Tamino
 XML database i dette prosjektet, WASP (Web Applications and Services
 Platform) for Web services og OCLCs cql parser. Støtter erfaringene
 fra Bibliotek-Systemer om at selv om det finnes godt med programvare
 som håndterer SOAP/Web Services, så takler de ikke alltid like godt
 detaljene.
- Søkeportaler: Indirekte sterkt påvirket av valgene de 4
 universitetene har gjort med hensyn til å gå til innkjøp av
 MetaLib/SFX. Fokus blir nå på tjenester, og spesielt på Z39.50 og
 konsekvenser av en forventet økt bruk av disse tjenestene. Man er
 også i en spesifikasjonsfase i forhold til en portal for de 100
 bibliotekene som ikke anskaffer MetaLib/SFX. En slik
 portal/søketjeneste vil tone ned interessen for søk i fulltekstbaser
 og e-tidssskrifter, og konsentrere seg om søk i bibliografiske
 baser. BIBSYS' emneportal vil ikke tilby Z39.50 server, men
 baseres på SRW-grensesnitt.


Sak 2: Om prosjektet NDB Rammeverk

NDB Rammeverk er et prosjekt under programmet Norsk digitalt
bibliotek. Prosjektet skal gjennomføres i 2004. Fokuset er smalt: Man
konsentrerer seg om biblioteksverden. NDB Rammeverk består av
en rekke arbeidspakker (AP), og av disse er AP1 Metadata, AP3
Fellessøk og AP7 Systemarkitektur interessante for NorZIG.

AP3: En av anbefalingene er at et Fellessøk skal støtte søk i sentralt
oppbygde baser, og distribuert søk i bibliografiske databaser. Når det
gjelder distribuert søk, som er det som vel er relevant for NorZIG, så
anbefales det med at SRW og Z39.50 støttes. Man har i AP3 ikke sett på
NISOs MetaSerach Initiative, og oppfordres til å gjøre dette som en
del av sitt arbeid.

AP1: Delaktiviteter er bl.a. å enes om et norsk
utvekslingsformat. Den norske katalogkomiteen har tatt på seg oppgaven
med å komme med en anbefaling. Rapporten skal foreligge i disse dager,
og det er foreløpig usikkert hva anbefalingene går ut på. En annen
delaktivitet er å anbefale generelle utvekslingsformater. Her vil det
ikke komme noen entydig konklusjon, men ulike format som Dublin Core,
MODS og ONIX blir framholdt.

Hvem av AP1 og AP3 bør si noe om innpakking/XML schema for MARC? AP1
bør ta opp dette i sitt arbeid.

Det arbeides internasjonalt med et generisk "marc-XML" schema. Et
eksplisitt marc-XML schema kan tenkes. Dette blir omfattende og stort.

NDB Identifikator: Anbefale URN i regi av NB utviklet til å bli en
nasjonal tjeneste.

AP3 og AP7 trår delvis over i hverandres arbeidsoppgaver. Hvis man er
i tvil om noe behandles i den andre gruppen, bør man uansett gjøre en
behandling i egen gruppe. Det er bedre at begge gruppene behandler en
problemstilling enn at problemstillingen mangler i begge de
resulterende rapportene.


Sak 3: Samsvarserklæring

Siste forslag til samsvarserklæring ble gjennomgått. Generelt ble
alle avsnitt som inneholdt mer enn et krav splittet slik at man fikk
et krav pr. avsnitt. Dette ble gjort for å redusere behovet for
tilleggsforklaringer og dermed forenkle utfyllingen av skjemaet og
bedre forståelsen av et utfylt skjema. Etterarbeidet foregår i BIBSYS'
regi, og en HTML-variant av skjemaet sendes møtedeltagerne med kort
kommentarfrist. Deretter publiseres erklæringen.


Sak 4: Norsk SRW/SRU-profil

I arbeidet videre blir cql en hovedutfordring. Det ligger mange
muligheter i cql som ikke har relevans for bibliografiske
databaser. Roger og Ola kommer med en anbefaling.

Generelt bør alle ta utgangspunkt i eksisterende og planlagte
SRW-prosjekter, sammenholde dette med dokumentet slik det foreligger,
og komme med konkrete tilbakemeldinger på mangler til Ole.


Sak 5: Eventuelt.

Neste møte: Onsdag 9. mars 2005 hos BIBSYS i Trondheim.