Referat fra NORZIG-møte

Tid: 9. mars 2005 kl. 11:00 - 14:45
Sted: Bibsys, Trondheim
Tilstede:
  Svein Bjerken, BIBSYS
  Ole Husby, BIBSYS
  Sverre Joki, BIBSYS
  David Massey, BIBITS
  Roger Niva, Bibliotek-Systemer As
  Torstein Tjelta, NB

Referent: Torstein Tjelta

Saksliste:

Sak 1: Statusrapporterer om pågående og planlagt aktivitet som er
relevant til Z39.50 og SRW/SRU.

Bibsys/Ole:
- SRW server: En SRW-tjeneste mot UBITs bildedatabase er i drift,
 som ledd i prosjektet Trondheimsbilder. Soap-grensesnittet er basert
 på WASP, som vurderes erstattet med Axis.
- Z39.50 server: Det er gjordt en del feilretting og endringer som
 følge av at universitetsbibliotekene vil bruke Metalib som portal
 ved søking i bibsys. Det forutsetter god stabilitet. Den
 åpne serveren utsettes for en del "unyttig" søking som påvirker
 ytelse og stabilitet, og det legges derfor opp til en separat
 passordbeskyttet server for formålet.
 Økt bruk av portaler har gitt økt tendens til at hver det bare sendes
 ett søk per sesjon.

Bibliotek-Systemer/Roger:
- SRW: har levert server og klient for prosjektet Trondheimsbilder,
 ellers ingen spesifikke planer mht. SRU/SRW
- Z39.50: Opplever økt bruk av samsøk. Det er ikke gjordt endringer
 i programvaren siden forrige møte.

Nasjonalbiblioteket/Torstein:
- Har også fått forespørsler fra Metalib-brukere. Z39.50-serveren har
 tidvis ytelsesproblemer pga. mye "unyttig" søking. Det kan bli aktuelt
 å bruke Z39.50 eller SRU i forbindelse med felles Samisk bibliografi
 for de nordiske landene.

BIBITS/David:
- Aleph: Eventuelle oppgraderinger av Z39.50 server skjer i forbindelse
 med nye versjoner (versjon 16 er i kjømda).
- Metalib: Flere institusjoner er i ferd med å ta i bruk Metalib som
 portal mot ulike Z39.50-servere. Sjøkrigsskolen bruker Metalib i
 kombinasjon med Tidemanns Z39.50-server, Statens arbeidsmiljøinstitutt
 i kombinasjon med Mikromarcs server.
 Universitetsbibliotekene starter utprøving fra 1. mai.
 Det ble uttrykt interesse for å få klarlagt hvorvidt Metalib støtter
 eller kommer til å støtte SRU.

Sak 2: Erfaringer med NorZIG-profilen

Det var enighet om at alle som ennå ikke har utfylt samsvar-skjemaet
oppfordres til å fylle ut og publisere skjemaet på sitt eget nettsted.

Det ble drøftet muligheter for å sende med URL til postvisning i lokalt
system, f.eks. en OpenURL-tjeneste.
Det kan gjøres ved å sende med URLen i et passende marc-felt, f.eks. ved
å benytte 856 eller et lokalt felt som ikke brukes. (I etterkant av
møtet ble det klart at 856 ikke kan brukes til dette, 099 er foreslått.)

Det ble også tatt opp at profilen ikke krever støtte for "piggybacking",
noe som kan være aktuelt å revurdere hvis det kan utnyttes i portalene.

Sak 3: MARC og XML

I brev fra Tommy Schomacker, DBC, redegjøres for et forslag til
generalisering av marcxml, "MarcXchange", som skal behandles av ISO. Vi
var enige om at Ole henvender seg til den norske katalogkomiteen med
anbefaling om å støtte forslaget. Torstein meddeler dette til Tommy
Schomacker.

Sak 4: Norsk SRW/SRU-profil

Utkastet til NorZIG CQL requirements fra Roger og Ola ble diskutert. Vi
ble enige om noen få endringer. Kravet "User supplied search terms must
be considered case insensitive" droppes.

Ole modifiserer overordnede dokumenter, "syr sammen" ny versjon av
SRU/SRW-profilen og sender til høring.

Sak 5: Eventuelt.
Det holdes ZING møte i Chicago 22-23. juni.

Neste møte i NorZIG: Onsdag 28. september, Oslo. Nærmere stedfesting
senere.