Referat fra NORZIG-møte

Tid: 28. september 2005 kl. 10:00 - 14:00
Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo
Tilstede:
  Ole Husby, BIBSYS
  Torstein Tjelta, NB
  David Massey, BIBITS
  Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer As

Referent: Ola Thori Kogstad

Saksliste:


Sak 1: Statusrapporter om pågående og planlagt aktivitet som er
relevant til Z39.50 og SRW/SRU

Nasjonalbiblioteket:
- Man skal skifte system internt. Dette er en prosess som starter i
 2006. Ingen nye aktiviteter utover ren feilretting er planlagt mot
 eksisterende systemer før nytt internt system er på plass.
- "Supersøk": Søk mot en base som er bygget opp av
 Nasjonalbibliotekets over 20 interne baser. OAI er brukt for
 innhøsting, og MODS er brukt som utvekslingsformat. Fast har levert
 søkemotor. Ingen konkrete erfaringer samlet ennå, men man er
 foreløpig ikke fornøyd med sorteringen. Dette kan imidlertid
 parameterstyres.

Mikromarc:
- Portal for videregående skoler i Finnmark.
- Forøvrig noen nye Z39.50-tjenere

Aleph:
- Jobber med versjon 16 av programvaren. I drift rett etter
 nyttår. Vet ikke ennå hva som er nytt i forhold til Z39.50 i denne
 versjonen.
- ExLibris har ingen konkrete planer om å tilby SRU/SRW-tjenere
- MetaLib har nå 7 portalinstallasjoner: Fire UB'er, Statens
 miljøinstitutt, Sjøkrigsskolen og Opplandsprosjektet.

BIBSYS:
- Jobber med å behandle tilbud som har innkommet etter anbudsinvitasjon
 for portalløsning for de andre BIBSYS-bibliotekene. Fire UB'er har
 som kjent valgt MetaLib.
- BIBSYS' Z39.50-tjener er "pusset opp" og er nå svært stabil. Det er
 tatt høyde for utstrakt bruk av Z39.50 mot BIBSYS etter at UB'ene
 har lansert sine portaler.
- SRU/SRW-tjener mot BIBSYS er en planlagt aktivitet, men ennå ikke
 prioritert.
- Valg av portal vil påvirke det videre arbeidet.

Bibliofil:
- En rekke nye Z39.50-tjenere installert etter lanseringen av
 regionale Samsøk-portaler i Akershus, Telemark og Hedmark. Alle
 deltagende Bibliofil-bibliotek i regionen har nå Z39.50-tjenere,
 slik at det er mulig for andre portaler å nå disse.
- Opplandsprosjektet har foreløpig medført et par nye Z39.50-tjener,
 men vi forventer flere installasjoner i denne regionen.
- Oppdatert til ny versjon av YAZ, både på klient (i Samsøk) og på
 tjenersiden.
- Ikke arbeidet med SRW/SRU siden sist.

Sak 2: URL til postvisning i lokalt system

Saken ble tatt opp på forrige møte, og Ole Husby presenterte et
forslag til implementesjon. Dette forslaget ble gjort kjent sammen med
møteinvitasjonen. Behovet for denne funksjonaliteten ble understreket
av flere møtedeltagere, og ingen hadde motforestillinger mot
forslaget. I korte trekk går forslaget ut på at et repeterbart felt,
*996, benyttes. Dette feltet hadde i forslaget to delfelt, $u (URI) og
$z (Relasjon). Det ble enighet om å bruke betegnelesen type i stedet
for relasjon for $z. Oppbyggingen med delfelt for type sikrer
muligheten for å håndtere også andre typer på et senere
tidspunkt. Pr. i dag vil det for en stor del være typen "local" som er
aktuell å bruke.

Forholdet til NorZIG Z39.50 Profile Versjon 2:
- Forslaget ønskes tatt inn i en mindre revisjon av norsk profil.
- En slik revisjon vil bli behandlet på neste møte, våren
 2006. Motforestillinger mot at forslaget blir innlemmet i norsk
 profil, bør komme fram så raskt som mulig, slik at saken kan
 diskuteres i forkant av møtet, med sikte på endelig avklaring på
 møtet våren 2006.
- Forslaget omfatter kun visning i NORMARC.

Sak 3: Migrering fra Z39.50 til SRU/SRW

Status pr. i dag er at stadig flere Z39.50-tjenere installeres i
Norge. Dette som en følge av at portaler taes i bruk, og disse
benytter Z39.50 for søking mot de utvalgte basene. Portalene har
ikke samme fokus på bruk av SRU/SRW.

Ole Husby orienterte om de andre søkeprotokollene NISO Metasearch
og Opensearch hvor NISO Metasearch i løpet av de siste årene har
utviklet seg til et seriøst alternativ til SRU. NISO Metasearch
opererer med forskjellige nivå, hvor de laveste nivåene er vesentlig
enklere og mindre presise enn SRU. De høyere nivåene har tilsvarende
presisjon som SRU. NISO Metasearch henvender seg ikke først og fremst
mot bibliografiske baser, men kan brukes også her. Opensearch er mer
ukjent, men brukes bl.a. til å gi et søkeAPI mot Amazon.

Alternativene innen søkeprotokoller er flere enn tidligere, og det er
ikke lenger like sikkert at SRU vil være vinneren. Det er naturlig å
fortsette å følge utviklingen framover, spesielt NISO
Metasearch. Dette bør taes opp som en oppfølgingssak på neste møte.

Ingen av de representert leverandørene har satt i gang arbeid med å
implementere SRU/SRW mot sine bibliografiske baser. BIBSYS har
konkrete planer, de andre avventer inntil videre.

Det er heller ingen etterspørsel etter SRU/SRW-tjenere. Dette avgjør i
mange tilfeller prioriteringene hos systemleverandørene.

Prosjektet NDB-Rammeverks rapport "Fellessøk" er relevant for
NorZIG. Denne rapporten inneholder anbefalinger som er viktig å få
vurdert. Ingen av møtedeltagerne er kjent med at dette har
skjedd. NorZIG, ved Ole Husby, vil derfor sende et brev til ABMu hvor
vi etterlyser oppfølgingen av delrapporten "Fellessøk" fra
NDB-Rammeverk.

Forøvrig er resten av den samme rapporten relevant for
Systemleverandørene. Det bør derfor gå en uformell henvendelse til
Systemleverandørene, med oppfordring om at også de følger opp
behandlingen av denne rapporten.

Konklusjonen er at i overskuelig framtid er det ikke snakk om
migrering fra Z39.50 til SRU/SRW. SRU/SRW-tjenere vil, når de kommer,
utgjøre et supplement til Z39.50

Sak 4: Portaler - nye krav til Z39.50-serverne

Portaleiere og tilbydere av Z39.50-tjenere har felles interesse av at
søkene igjennom portalen er så gode som mulig. En viktig faktor her er
at oppsettet av attributter er tilpasset den basen som skal søkes.

Mange klienter benytter ikke Z39.50s mekanismer for sesjoner fullt
ut. Man foretrekker å benytte tilstandsløse teknikker, hvor
init-søk-hent-lukking foregår fortløpende som en logisk
operasjon. Påfølgende søk, evt. henting av flere titler, går igjennom
de samme fire stegene i en logisk operasjon. Denne måten å bruke
Z39.50-tjenere på medfører ingen vesentlige ulemper for tilbyder av
tjenerne. Man får en viss økt belastning i og med at init og lukking
kjøres oftere enn ellers, men man oppnår besparelser i det at det er
færre parallelle sesjoner.

Selv om det ennå ikke er så stor bruk av Z39.50-tjenerne må vi være
forberedt på eksponensiell vekst, etterhvert som portalene kommer i
drift.

Alternativ sortering på tjenersiden er en tung operasjon. Dette er
årsaken til at dette jevnt over ikke tilbys klientene.

Det er ikke noe grunnlag for noe samlet framstøt fra NorZIG mot
portaleierne pr. i dag. Det som bør gjøres er å understreke
viktigheten av tilpasset oppsett mot hver enkelt
Z39.50-tjener. Informasjon om dette flettes inn på NorZIGs side med
pekere til hver leverandørs oversikt. Hver leverandør sørger så for å
gjøre sin samsvarserklæring tilgjengelig på sin side over
Z39.50-tjenere. I tillegg er det ønskelig at disse sidene også
inneholder Explain Lite beskrivelse av de aktuelle basene.

Sak 5: Eventuelt

NorZIG: Hvem er vi og hvor går vi?

- Relativt lite nyutvikling som forgår.
- Vi er få. Vi burde vært flere. Andre systemleverandører både for
 bibliotek, men også for arkiv og museum, hører naturlig hjemme i
 NorZIG. Portalansvarlige burde også finne NorZIG interessant. Det
 ville heller ikke vært unaturlig om ABMu var representert i NorZIG.
- Fritt forum, med fokus på det tekniske.
- Åpent og godt samarbeid.
- Ingen andre ivaretar denne rollen i Norge.
- Fokus på søkeprotokoller, ikke på innhøsting. Dette medfører at
 f.eks. OAI er utenfor nedslagsfeltet til NorZIG.

Konklusjonen er at det fremdeles er brukt for NorZIG. Arbeidet kunne
kanskje vært en del av Systemleverandørenes arbeid, men vi er redd det
ville druknet i den relativt omfattende arbeidsmengden
Systemleverandørene skal håndtere.

Neste møte: Onsdag 15. mars 2006, hos Høgskolen i Oslo.