Referat fra NorZIG-møte 17.03.1999

Møtet ble holdt hos Norsk Systemutvikling, Københavngaten 10, i Oslo, kl 1000 onsdag 17. mars1999.

Deltagere

Mimmi Gulliksen RBT/Riksbibliotektjenesten
Liv A. Holm, HiOslo/JBI
Torstein Tjelta, Nasjonalbiblioteket
Ole Husby, BIBSYS
Cato Kolås, Bibliotek-Systemer A/S
Ignacio Tejera Picossi, Norsk Systemutvikling AS
Kjell Nilsen, Biblioteksentralen
Heidi Ugelstad, Norsk Systemutvikling AS
Tore Vatnan, UBO/IT-seksjonen
Siv Hunstad, Norsk Systemutvikling AS

Berge Østenstad, Norsk Systemutvikling AS, var ikke tilstede.

Velkommen

Siv Hunstad og Ole Husby ønsket velkommen. Referent ble valgt og møtet startet med en statusrunde.

1. Statusrapporter om pågående og planlagt aktivitet relevant for Z39.50

UBO IT-seksjonen:

UBO, ingen direkte Z39.50 relatert aktivitet siden siste NorZIG møte.

"På dette tidspunkt var ikke referenten's penn blitt skikkelig varm, så deler av  det som UBO sa, ble beklageligvis ikke notert".

HØGSKOLEN I OSLO - AVD. JBI:

Videre arbeid har vært konsentert rundt profiler og protokoll fremfor klient/tjener. En klient som brukes er ICON (gratis i bruk), men den er ikke tatt i bruk av bibliotek eller i undervisning. HiOslo/JBI er også involvert i ONE-2 prosjektet.

RBT:

RBT var der for å holde seg orientert om hvordan NorZIG-arbeidet utvikler seg. Og fordi RBT er interessert i hvordan utvikling Z39.50 protokollen kan gjøre det mulig å søke på tvers av ulike søketjenester og biblioteksystemer. RBT er opptatt av dette også i forbindelse med RBTs fellesavtaler og muligheten til å lage et felles søkegrensesnitt basert på Z39.50 protokollen på tvers av de kommersielle tilbyderes egne grensesnitt mot tjenestene.
 

BIBLIOTEKSENTRALEN:

Z39.50 er brukt internt i de forskjellige installasjonen av Aleph. Aleph benytter ANSEL-tegnsett internt i databasen, men eksisterende Z39.50 implementasjon tilbyr ikke nødvendig konvertering. Hvis dette blir løst (av ICL i Danmark), ønsker Biblioteksentralen å selge BIBBI-poster via Z39.50.

NORSK SYSTEMUTVIKLING:

Z39.50 klient-siden fungerer godt mot katalogdelen av Mikromark. Benytter 3 parts klienter (BookWhere 2000, ZNavigator, osv). BookWhere 2000 er et kommersielt produkt, mens ZNavigator er foreløpig gratis. NSU vil bli forhandlere av disse klientene. NSU ser helst at folkebibliotek selv blir istand til å søke og hente katalogposter, da vha Z39.50 klienter.

Klientene integreres mot katalogdelen vha felles temporær fil som de to systemene er blitt enige om. Mulig at en mer transparent API vil bli implementer i fremtiden.

Man er kommet godt i gang med Z39.50 tjener-delen og ventes ferdig i løpet av året. NSU forholder seg også til Danmark og tilsvarende dansk Z39.50 profil. Serveren skal derfor bl.a. støtte DanZIG TRIN-1, inklusiv ITEM ORDER (read only). NSU vil i fremtiden også være tilstede på DanZIG sine møter.
 

Nasjonalbiblioteket:

Nasjonalbiblioteket har nå bl.a. overtatt samkatalogen fra UiO og tilbyr søking via Z39.50, dog ikke i NOSP (nordisk samkat. for periodika).

NS deltar i ONE-2 prosjektet og i SVUC (Scandinavian Virtual Union Catalogue Project). SVUC er mer rettet på integrasjon av Z39.50. Det har bare vært et innledende møte, men planlagt oppstart er ventet i juni innevære år.
 

BIBLIOTEK-SYSTEMER:

Har ikke gjort noen endringer i Z39.50 klient/tjener siden sist møte. Venter på resultat fra NorZIG møtene, alas norsk profil. Har solgt Z39.50 overbygning til Lillehammer og Øyer bibliotek som da om kort tid vil tilby Z39.50 søking i databasene deres. Vil sende informasjon om adresse/port/attributter til Ole Husby for oppdatering på NorZIGs liste over Z39.50 tjenere.

BIBSYS:

BIBSYS har heller ikke gjort noe direkte nytt relatert til Z39.50 (klient/tjener). Man er iferd med å kjøpe Web-Z klient, i første omgang begrenset lisens (10-50 stk). Vil fremdeles vedlikeholde eksisterende integrert Z39.50 klient i GENSØK, men man vil ikke videreutvikle den. Web-Z kan da feks. konfigureres til å søke i BIBLIOFIL bibliotek som tilbyr Z39.50 søking. BIBSYS vil fremdeles tilby søkemulighet for utenforstående via Z39.50, dog ikke mot alle databasene.

BIBSYS er også med i ONE-2 prosjektet og i SVUC.

2. Rapport fra arbeidet med prosjekt ONE-2

Liv A. Holm informerte:

Det har blitt sendt et spørreskjema til forskjellige bibliotek/institusjoner (British Library, BIBSYS, Nasjonalbiblioteket, m.flere) Formål var å få avdekket eksisterende rutiner/metoder for søking og fjernlån, samt hvilke tanker de hadde rundt hvordan det burde fungere.

Angående ILL-profil og hvordan den skal implementeres, står man mellom å la Z39.50 formidle ILL-transaksjonene (ITEM ORDER) eller at man har en egen ILL-protokoll-maskin som da kommuniserer med omverden via SMTP protokollen (email). Man er i ONE-2 prosjektet ikke kommet til enighet om hvilken metode som skal benyttes. Danskene holder sterkt på bruk av Z39.50 og ITEM ORDER.

Et privat firma, Crossnet skal lage spesifikasjon for API'er for protokollen. Innen utgangen av mars skal den være klar. ONE-2 er et 2 års prosjekt, hvor nyutviklingsfasen er på 1 år. Prosjektet avsluttes med brukertest som da vil vare ca. 8 mnd.

Både BIBSYS og Nasjonalbiblioteket vil implementere den ILL-protokollen som ONE-2 prosjektet kommer frem til.

ONE-2 prosjektet arbeider også med egen profil basert på CENL ([1]).
 

3. Norsk profil for Z39.50

Utgangspunktet denne gangen var å bearbeide norsk profil (draft-1) ([2]), slik at man til neste NorZIG møte hadde et draft-2 som da kan vedtas.

Det ble bestemt at man til neste møte sender draft-2 til høring til de forskjellige nasjonale institusjoner (Nasjonalbiblioteket, RBT, osv). Men det legges vekt på å formidle at bak den norske profilen, står de største norske systemleverandørene.

Gjennomgang av innkomne kommentarer på norsk profil (draft-1) ([3]) og på dokumentet "Summary location and holdings data" ([4])

NBO:

Origin (klient):

Torstein Tjelta spør: "Hva er origin - programvaren eller det sluttbrukeren ser?"

Det ble bestemt å fortsette diskusjonen om akkurat dette punktet på NorZIG-mailinglisten.

Target (tjener):
Hva skal target (tjener) ha som default i de tilfellene origin ikke sender nok infomasjon.

Møtet konkluderte med at det i target stilles som krav følgende:

HiOslo:

Ønsket ha med i norsk profil KORPORASJON og SERIE. Møtet vedtok å utvide profilen med:
 
NAME USE STRUCTURE
Corporate name
2
(WORD) 2
Conference name
3
(WORD) 2
Title series
5
(WORD) 2

Møtet valgte å stå inne for at man utelater UNIMARC i norsk profil.

Angående [4], valgte møtet å kreve at target må supportere $g (Holding string) som minimum, men hvis ønskelig kan det også sendes informasjon i  $i-$n. Origin må kunne håndtere begge mulighetene.

Bibliotek-Systemer:

Som kommentar på [4], ønsket å få med mer informasjon om tilgjengelighet i tillegg til ren bestandsinformasjon. Møtet vedtok å benytte delfeltene $f og $h i 850 tag'en til å beskrive tilgjengelighet. Med utgangspunkt i Opac/Holdings ([5]) ble delfelt $f valgt til å representere USE RESTRICTIONS og $h til å representere CIRCULATION STATUS. Hvis statusinformasjon på eksemplaret kan mappes til en av verdiene i tabellen nedenfor, legges verdien i delfelt $h. Tilsvarende, hvis begrensning på bruk kan mappes, så legges denne informasjonen i delfelt $f. Origin må kunne håndtere de tilfellene hvor target sender slik informasjon i delfeltene $f og $h i 850.
 
 
Circulation status (850$h) Value Definition
 
0
Available
 
1
Circulation status undefined
 
2
On order
 
3
Not available; undefined
 
4
On loan
 
5
On loan and not available for recall until earliest recall date
 
6
In process
 
7
Recalled
 
8
On hold
 
9
Waiting to be made available
 
10
In transit (between library locations)
 
11
Claimed returned or never borrowed
 
12
Lost
 
13
Missing, being traced
 
14
Supplied (i.e. return not required)
 
15
In binding
 
16
In repair
 
17
Pending transfer
 
18
Missing, overdue
 
19
Withdrawn
 
20
Weeded
 
21
Unreserved
 
22
Damaged
 
23
Non circulating
 
24
Other
Use restrictions (850$f) Value Definition
 
0
Undetermined
 
1
Not for loan
 
2
In-library use only
 
3
Overnight only
 
4
Use only in controlled access room (i.e. rare book room)
 
5
Renewals not permitted
 
6
Circulation limited by user type, short loan period
 
7
Circulation limited by user type, normal loan period
 
8
Circulation limited by user type, long time period
 
9
Term loan
 
10
Semester loan
 
11
Available for supply without return

4. Vurdering av NorZIGs videre arbeidsplan

De innsamlede artiklene fra systemleverandørene vil snarlig bli sendt til Synopsis.

Mailinglisten vil bli brukt som diskusjonsforum for en del av spørsmålene som gjenstod fra kommentarene som ble mottatt fra sist møte.

Neste møte fastsatt til ons. 1.sept. Møtested avtales senere.

Til informasjon er neste ZIG-møte i Stockholm i uke 32, med IPIG-møte i forkant (fra. 4 august.)

---
Med forbehold om mulige feil og mangler, referent: Cato Kolås
 

Referanser

[1] http://linnea.helsinki.fi/z3950/cenl_profile.html: Z39.50 BIB-1 attribute set profile for CENL
[2] http://www.norzig.no/profiles/norprof.html: Norsk profil, draft-1
[3] http://www.norzig.no/profiles/komm1.html: Kommentarer til norsk profil, draft-1
[4] http://www.norzig.no/profiles/holdings.html: Summary location and holdings data. A proposal for a Norwegian Z39.50 profile
[5] http://www.dra.com/resources/z3950/draz3950.html#ZIG: Opac/Holdings Schema