Referat fra NorZIG-møte 1.9.99

Møtet ble holdt ved Nasjonalbiblioteket, kl. 10:00 1. november 1999.

Deltagere

1. Statusrapporter

Møtet åpnet med en statusrapport fra de ulike implementatørene.

Biblioteksystemer:

Samsøk er fortsatt i drift. Deichman kjører egen Z39.50 server - adressen vil bli formidlet til norzig-listen. Bibsyst videreutvikler Z39.50 serveren (som er basert på yaz) for å inkludere bestandsdata i marc-formatet i henhold til NorZIG-profilen. En demo-versjon ventes å være tilgjengelig om 1-2 mnd.

Nasjonalbiblioteket:

Z39.50-serveren er flyttet til nye maskiner - adressen er z3950.nb.no - ellers er det ikke gjort endringer. I første omgang vil bestandsdata i marc-formatet i henhold til NorZIG-profilen bli implementert. Videre utvikling vil skje innenfor rammen av ONE-2. NOSP vil bli tilgjengelig, trolig også Norart.

Norsk Systemutvikling:

Utvikler server basert på yaz. Først og fremst danske kunder er interessert i Z39.50, og Micromarc må også forholde seg til DanZIG-profilen, og vil levere poster i normarc, usmarc, sutrs og danmarc - også med summary holdings. En testserver ventes på lufta i løpet av høsten (oktober?).

BIBSYS:

På serversiden er summary holdings i normarc og usmarc implementert. På klientsiden utprøves WebZ fra OCLC. Dette er en web-z39.50 gateway som tillater samtidig søk i ulike baser (og ulike servere), foreløpig uten fletting av resultatene. Et utvalg databaser fra nær og fjern er konfigurert, deriblant også Nordisk Web-Indeks (NWI) som vha. robot innsamler og indekserer web-dokumenter i Norden. BIBSYS driver den norske noden.

2. Rapport fra ZIG-møtet i Stockholm

Ole Husby rapporterte fra møtet, supplert av Tom André Øverland. Fra før er Oles referat for Bibsys sendt til Norzig-listen (19.august). Følgende punkter ble berørt:

 1. Holdings: OPAC Holdings er et abstrakt skjema, og ingen implementasjoner foreligger ennå. I norsk og muligens nordisk sammenheng bør vi i første omgang implementere "embedded holdings" dvs. holdings i marc-formatet.
 2. Zthes er en profil for søking i thesauruser via Z39.50 som er potensielt interessant. En implemetasjon er underveis hos Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek.
 3. Attributtsett: Det foregår en prosess for å erstatte eller supplere Bib-1, men det er fortsatt et langt fram.
 4. Tegnsett: Her i Norden (og Europa?) har vi benyttet ISO Latin-1 i usmarc-poster. Det er strengt tatt en feil, siden usmarc per def. skal være i ANSEL. Dette er en sak vi (Bibsys, NB) bør ta opp i neste ONE-2 møte.

3. Arbeidet med Z39.50-profiler

Ole Husby orienterte om utviklingen av Z39.50-profiler fra ATS-1 via ONE og CENL til ulike nasjonale profiler. Disse har dannet utgangspunkt for nåværende bestrebelser på å sette opp en internasjonal profil (The Bath Profile). For muséer finnes CIMI-profilen.

Liv Holm informerte om arbeidet med profiler i ONE-2. Det er fra før foreslått separate profiler for Z39.50, for ISO ILL fjernlånsformidling og for dukumentoverføring. Det nyeste forslaget til ONE-2 profil samler ulike "functional areas" til én profil:

 1. Common requirements
 2. Search and Retrieval of Library Catalogues
 3. Search and retrieval of Holdings information
 4. Ordering and Interlibrary Loans
 5. Cross-domain Search and Retrieval
 6. Update of Union Catalogues
 7. Electronic Document Delivery

Innen hver av disse kan det være flere nivåer av krav.

Flere punkter i dette forslaget må tas opp til diskusjon i ONE-2 sammenheng, bl.a.

Ole Husby delte ut et "Working Draft" til internasjonal Z39.50 profil. "The Bath Profile" ventes å foreligge i løpet av september, og vil legges fram for ZIG-møtet i desember.

Vedtak: vi innfører ingen endringer i NorZIG-profilen før neste møte.

4. Vurdering av NorZIGs målsetting, vedtekter og arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene ble gjennomgått og vi var enig om at de var tilfredsstillende ivaretatt, med unntak for at:

Vi ble enige om følgende modifikasjon av målsettinger:

5. Demo av WebZ

Ole Husby demonstrerte den nye Z39.50 gateway'en hos BIBSYS. I skrivende stund er den ennå ikke i ordinær drift.


Neste møte holdes hos BIBSYS Onsdag 15. mars 2000. kl 10:00

Referent: Torstein Tjelta