Referat fra NorZIG-møte 2001-03-14

Møtet ble holdt hos Biblioteksentralen, Oslo 10:00 - 15:00

Deltagere

Eirik Gaare, Biblioteksentralen (eig@bibsent.no)
Siv Hunstad, BRODD (arvoede@online.no)
Ole Husby, BIBSYS (ole.husby@bibsys.no)
Cato Kolås, Bibliotek-Systemer A/S (cato@bibsyst.no)
David Massey, Biblioteksentralen (dma@bibsent.no)
Ignacio T. Picossi, Norsk Systemutvikling (ignacio.tejera.picossi@mikromarc.no)
Torstein Tjelta, NBO (torstein.tjelta@nb.no)
Marit Vestlie,  Biblioteksentralen (mav@bibsent.no)
Tom André Øverland, Norsk Systemutvikling (tom.andre.overland@mikromarc.no) (Referent)

1. BIBBI-data og Z39.50

Marit Vestlie, avdelingsleder for Bibliografisk Avdeling hos Biblioteksentralen, orienterte om problemstillinger rundt ”publisering, klipp, lim og endring” av BIBBI-data i online-kataloger (bla. Web og Z39.50):

”Teknisk:

Juridisk:

Det ble en lang diskusjon rundt dette emnet. En kort oppsummering er gjenngitt under:

Hvis Biblioteksentralen ønsker å sette opp en Z39.50-server med BIBBI-data, finnes det muligheter for å begrense tilgangen med f.eks. brukernavn og passord.

I følge Biblioteksentralen har biblioteker som kjøper BIBBI-data ikke lov til å selge dem videre. Det er lov for et bibliotek å vise BIBBI-data i en online-katalog, men det er ikke lov for andre bibliotekr å kopiere dataene eller endre dem. Online-kataloger som viser data i MARC-format gjør det (for) enkelt å ”klippe og lime” poster. Hvordan kan man sikre seg mot at dette skjer (og er det ønskelig)? Teknisk kan Z39.50-servere filtrere ut (fjerne) BIBBI-poster fra søk / visning, gi feilmelding ved forspørsel om MARC-format eller returnere poster i et annet format f.eks. SUTRS.

Det var videre enighet om at NorZIG ikke skal ta stilling til det juridiske aspektet rundt søking og visning av BIBBI-data eller andre beskyttede datakilder, men at gruppen kan komme med råd om hvordan man kan hindre / begrense tilgang til data. NorZIG ønsker heller ikke å pålegge Z39.50-leverandørene og bygge inn slike ”sperrer” i sine systemer. Biblioteksentralen ble derfor oppfordret til å ta denne diskusjonen videre i andre fora f.eks. på systemleverandørmøtet og ikke minst drive opplysningsarbeid om opphavsrett mot biblioteker / bibliotekarer som benytter seg av ”klipp og lim”-mulighetene som tilbys.

2. Statusrapporter

Biblioteksentralen

Biblioteksystemer

Nasjonalbiblioteket

BIBSYS

BRODD

Siv Hunstad kommer tilbake senere med med hva som BRODD kan / ønsker å bidra med / rolle / deltakelse i gruppen.

Norsk Systemutvikling

Revisjon norsk Z39.50-profil

Ny revisjon / versjon skal ta utgangspunkt i BATH og ONE2-profilene. Disse profilene er såpass klare nå at NorZIG kan forholde seg til dem. Jobben som må gjøres er å sammenlikne profilene. Begge profilene bygger sine beholdningsforslag på holdings schema-dokumentet.

I første omgang bør NorZIG fokusere på søk og beholdning inntil noe mer håndfast (felles) om ILL i profilene foreligger. Det er også ønskelig at en ny norsk-profil tar vare på dagens versjonen av embedded summary holdings.

Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av 1 representant hver fra Biblioteksentralen, Biblioteksystemer og Norsk Systemutvikling som skal lage et utkast til plan / innhold / form for det videre profil-arbeidet fram til neste møte. Utkastet skal deretter godkjennes av styret. Fristen for utkastet er satt til 30. juni. Biblioteksentralen leder arbeidsgruppen og innkaller til et innledende arbeidsmøte.

Det er mulig å presentere en ny norsk-profil som et eget selvstendig dokument eller som vedlegg med noter til de profilene som den norske skal bygge på / være et subsett av. Arbeidsgruppen tar stilling til / kommer med forslag til form.

 

Ole H. skal sjekke om det fines et mer oppdatert versjon av ONE2-profilen.

4. Vurdering av målsetting, vedtekter og arbeidsoppgaver

NorZIG forsetter i samme spor som før. NorZIG bør fremdeles ha Z39.50-standardisering som hovedmål / fokus. Se vedtektene (http://www.norzig.no/vedtekter.html).

Annet arbeid som pågår i andre fora som f.eks. systemleverandørenes arbeidsgruppe for norsk (forenklet) standard for fjernlån observeres, men NorZIG blander seg ikke formelt inn i dette. Merk også at miljøet ikke er større enn at de ulike foraenes grupper ofte har overlappende deltakere.

5. Diverse

Portnummere

Ref. diskusjonen på postlista. Ustandard portnummere kan gi brannmur-problemer. NorZIG anbefaler derfor så langt som mulig å benytte standard portnummer som er 210. Til testformål kan 2100 og 2110 benyttes.

Konvertering

Tilbakevendende problem. De fleste leverandørene (ikke BIBSYS) benytter MARC-konverteren fra ONE-prosjektet. Denne har både tekniske svakheter og mangellfulle (ikke oppdaterte) tabeller. Det settes derfor ned en NorZIG-arbeidsgruppe (Siv H. og Torstein T.) for å vurdere vedlikehold av dagens tabellverk og eventuelle andre muligheter rundt konvertering. Rapporten / forslag fremmes for resten av gruppen i god tid (frist 30. juni) før neste møte.

Explain light

Ref. forrige møte. Leverandørene oppfordres til å lage / publisere XML-kodet informasjon om serverene sine  ihht. ONE2-prosjektet til neste. Ole H. legger ut malverk for dette på NorZIG-sidene.

Samlet oversikt over norsk servere

Dagens register over Z39.50-sider er tungvint å bruke pga. leverandørenes (ustandardiserte) bidrag. Det ønskes derfor en samleoversikt over norske kilder. Oppdateringen av den enkle samleoversikten skal gå på rundgang i gruppen. Fram til neste møte har Tom André Ø. fått i oppdrag å opprette og vedlikeholde en slik liste. Sjekk oversikten (når den foreligger) og kom med tilbakemeldinger om feil / mangler.

Neste møte

Neste møte blir hos Biblioteksystemer den 12. september 2001.